...

ZJN-3: Kdaj izpeljati odprti postopek?

Odprti postopek po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) je po statističnih podatkih Ministrstva za javno upravo, drugi najpogostejši postopek, po število izpeljanih javnih naročil in daleč pred vsemi postopki javnega naročanja, glede vrednosti oddanih naročil, ki so jih naročniki oddali v letu 2022.

Ker je odprti postopek javnega naročanja drugi najpogostejši po številu oddanih naročil, po vrednosti oddanih naročil pa daleč prevladuje, smo se odločili napisati kratek prispevek z namenom olajšanje dela naročnikom.

Več o javnem naročanju, si lahko preberete v naših prispevkih Naročila male vrednosti, Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni?, Kdo je zavezanec po ZJN-3, Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati?, Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU, Evidenčna naročila: Poročanje po ZJN-3 in Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje?.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Kdaj je potrebno uporabiti odprti postopek javnega naročanja?

Odprti postopek javnega naročanja je določen v Direktivi 2014/24/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, in ZJN-3, ki določata, da lahko vsak zainteresiran gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil in Uradnem listu EU.

Odprti postopek javnega naročanja je potrebno uporabiti, ko je vrednost javnega naročila brez DDV, enaka ali višja od mejnih vednosti, po katerih je potrebno javno naročilo obvezno objaviti v Uradnem listu EU.

Nove mejne vrednosti za objavo javnih naročil v Uradnem listu EU so začele veljati 1. 1. 2024 in so:

 • 143.000,00 € za javna naročila blaga in storitev na splošnem področju, ki jih naročajo državni organi,
 • 221.000,00 € za javna naročila blaga in storitev na splošnem področju, ki jih naročajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugi naročniki (javni zavodi, javne agencije … ),
 • 5.538.000,00 € za javna naročila gradenj na splošnem in infrastrukturnem področju.
 • 443.000,00 € za javna naročila blaga in storitev na infrastrukturnem področju,
 • 750.000,00 € za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev na splošnem področju, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (storitve varovanja in varnostniki) in
 • 1.000.000,00 € za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev na infrastrukturnem področju, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (storitve varovanja in varnostniki).

Ne glede na navedeno lahko naročnik vedno uporabi odprti postopek javnega naročanja.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Kako pravilno izpeljati odprti postopek javnega naročanja?

Naročnik mora pri vseh javnih naročilih, ki se izvajajo po ZJN-3, in ne samo pri odprtem postopku javnega naročanja:

 • izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila,
 • izdati sklep o začetku postopka, ali drug ustrezen akt, v katerem določi vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila,
 • imenovati strokovno komisijo, ki bo postopek vodila (ni obvezno, je pa smiselno pri naročilih višje vrednosti),
 • izdelati razpisno dokumentacijo (vsebovati mora: tehnične specifikacije, obrazce, pogoje za sodelovanje, merila za oddajo javnega naročila, osnutek pogodbe …),
 • pripraviti ESPD obrazec (nujno potreben v postopkih javnega naročanja, ki jih predpisuje Direktiva 2014/24/EU),
 • v sitemu e-JN začeti postopek javnega naročila (v e-JN se začne postopek javnega naročila, kjer naročnik izbere vrsto postopka, rok za oddajo ponudb, rok za postavljanje vprašanj …),
 • objaviti obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil in Uradni list EU (naročnik na portalu javnih naročil objavi celotno razpisno dokumentacijo javnega naročila, obvestilo o javnem naročilu se uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju pri vseh postopkih, razen pri postopku s poganjanji brez predhodne objave),
 • objaviti odločitev o oddaji ali neoddaji javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb objavi odločitev o oddaji javnega naročila ali o tem, da se naročilo nobenemu ponudniku ne odda in istočasno o svoji odločitvi obvesti vse ponudnike),
 • objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavi obvestilo o oddaji javnega naročila),
 • objava pogodbe o izvedbi javnega naročila na portalu javnih naročil (naročnik mora v primeru sprememb pogodbe o izvedbi javnega naročila, na portalu javnih naročil, objaviti tudi vse anekse k tej pogodbi),
 • preverjanje izvajalcev v času izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila (naročnik pri izvedbi javnih naročil storitev popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah, storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah, storitve popravila in vzdrževanja centralnega ogrevanja, storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin, storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic, storitve vzdrževanja dvigal, popravilo in vzdrževanje javnih stranišč, storitve restavracij in postrežbe, storitve postrežbe pijač, storitve točilnic, storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane, storitve menz, storitve menz in drugih samopostrežnih restavracij zaprtega tipa, storitve upravljanja menz, storitve priprave in dostave hrane, storitve priprave in dostave hrane za zasebna gospodinjstva, storitve priprave in dostave hrane za prevozna podjetja, storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove, storitve priprave in dostave hrane za šole, storitve cestnega prevoza, storitve javnega cestnega prevoza, taksi storitve, storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene, storitve izredni potniški prevoz, storitve prevozov potnikov z vprežnimi vozili, storitve prevoza pošte po cesti, storitve prevoza paketov , storitve dajanja vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom, storitve dajanja osebnih avtomobilov z voznikom v najem, storitve dajanja avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem, storitve dajanja vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom, storitve dajanja tovornjakov z voznikom v najem, storitve dajanja industrijskih vozil z voznikom v najem, storitve dajanja kombijev z voznikom v najem, storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, storitve varovanja z varnostniki, storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve, storitve čiščenja in pometanja cest, storitve odstranjevanja snega, storitve odstranjevanja ledu, storitve čiščenja in izpraznjevanja odvodnih cestnih kanalov, storitve odstranjevanja azbesta, storitve odstranjevanja svinca, storitve dezinfekcije in zatiranja škodljivcev v urbanih ali podeželskih območjih, storitve čiščenja obale, storitve odstranjevanja grafitov in storitve čiščenja in sanitarne storitve, storitve čiščenja, storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken, storitve čiščenja cevastih konstrukcij s peskanjem, storitve čiščenja cistern in rezervoarjev, storitve čiščenja parkirnih prostorov, storitve čiščenja peči in dimnikov, storitve čiščenja telefonske opreme, storitve čiščenja prevoznih sredstev, storitve čiščenja posod za odpadke, storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme, storitve čiščenja pisarniške opreme, storitve čiščenja pisarn, storitve čiščenja šol, in je pogodba o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta periodično vsakih šest mesecev ponudnika oziroma izvajalca preveri v sistemu e-Dosje).

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča za:

 • terorizem (108. člen KZ-1),
 • financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
 • ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 • novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 • spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 • trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 • kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 • goljufija (211. člen KZ-1),
 • protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 • oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 • poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 • goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 • preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 • ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
 • zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
 • zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
 • zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
 • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
 • nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
 • nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
 • ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
 • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
 • pranje denarja (245. člen KZ-1),
 • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
 • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
 • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
 • davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
 • tihotapstvo (250. člen KZ-1),
 • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
 • oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
 • izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
 • jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
 • dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
 • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 • dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 • hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:

 • ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
 • ekonomski in finančni položaj;
 • tehnično in strokovno sposobnost.

Pri čemer je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, v več mnenjih opozorila, da morajo biti pogoji za sodelovanje določeni objektivno in predvsem sorazmerno. Da naročnik v svojih razpisnih dokumentacijah ne smejo postavljati nerazumno visokih zahtev za izvajanje storitev ali pa dobavo blaga.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu z ZJN-3.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji določiti roke za oddajo ponudbe in roke za postavitev vprašanj ponudnikov na razpisno dokumentacijo.

 Ker se vsa javna naročila v Republiki Sloveniji izvajajo elektronsko, skladno s 40. členom rok za oddajo ponudbe, ne sme biti krajši od 30 dni.

ESPD – enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

V ESPD je naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Naročnik mora pri javnem naročilu storitev, ki jih določa 67.a člena ZJN-3, periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri izvajalca v sistemu e-Dosje, s čemer ugotovi, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

 • izvajalcu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,
 • izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,
 • je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
 • je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če se pri preverjanju ugotovi, da obstajajo zgoraj naštete okoliščine, naročnik o tem v desetih dneh obvesti izvajalca. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju okoliščin.

Če je izpolnjena okoliščina pri izvajalcu in če izvajalec ni predložil dokazov ali če jih je naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje, začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru okvirnega sporazuma, sklenjenega z več gospodarskimi subjekti.

Če potrebujete pomoč pri izvajanju javnih naročil, ali pa samo pri spremljanju le teh, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top