...

Politika zasebnosti

Na portalu legalen.si se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti. Zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je: legalen.si, Celovite pravne rešitve, Igor Petrović s. p., Mestne njive 10, 8000 Novo mesto, matična št. 9416552000. 

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

Skladno z načelom sorazmernosti zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. Vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka) obdelujemo izključno v primeru zastavljenega vprašanja oziroma povpraševanja in izključno za namen komunikacije v zvezi z navedenim.  

Obdelava osebnih podatkov pri nudenju asistence pri oddaji vlog za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

Osebne podatke pri opravljanju storitev asistence pri oddaji vlog za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada zbiramo kot pogodbeni obdelovalec v skladu s pogodbo št. 4301-27/2023 z dne 27. 10. 2023.

Skladno s pogodbo obdelujemo vaše osebne podatke v fizični in elektronski obliki. Obdelujemo naslednje osebne podatke:

  • Ime in priimek,
  • naslov,
  • datum rojstva,
  • davčno št.,
  • telefonska številka,
  • elektronski naslov in
  • številka TRR.

Ostale informacije glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov najdete na spletni strani upravljavca osebnih podatkov (Eko sklad).

Čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke izbrišemo oziroma uničimo.

V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

V primeru, da se vaši podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, se podatki hranijo ves čas trajanja pogodbenega razmerja ter na podlagi zakonitega interesa še toliko časa, kolikor je mogoče uveljavljati morebitne pravne zahtevke iz naslova pogodbe.

Čas hrambe osebnih podatkov pri nudenju asistence pri oddaji vlog za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

Po oddaji elektronske vloge v elektronskem sistemu Eko sklada vam osebne podatke v fizični obliki vrnemo, ali pa jih na vašo željo uničimo.

Osebne podatke v elektronski obliki hranimo do zaključka poziva in do poteka obdobja v katerem lahko Eko sklad vloži revizijo na vašo vlogo.

Pravice posameznikov v povezavi z varstvom osebnih podatkov

V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, prenosljivosti, omejitve obdelave osebnih podatkov in ugovora.

Vlogo za uveljavitev pravic lahko oddate elektronsko (info@legalen.si),

V svoji vlogi navedite svoje identifikacijske podatke, na podlagi katerih vas bomo lahko identificirali (ime in priimek, e-pošta, telefon, naslov stalnega prebivališča, ali drug podatek).

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko upravljavec od vas zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Piškoti

Naša spletna stran ne uporablja piškotov. Ob obisku naše spletne strani vaših osebnih podatkov ne obdelujemo.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.