...

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje?

Zeleno javno naročanje je zasledovanje okoljskih vidikov pri javnem naročanju. Skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) vlada določi, da naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevajo:

 • socialne in etične ali okoljske vidike,
 • način vključevanja teh vidikov v predmet naročila,
 • tehnične specifikacije,
 • pogoje za sodelovanje,
 • merila za oddajo javnega naročila in
 • posebne pogoje o izvedbi javnega naročila.

ZJN-3 je že med osnovna načela za izvajanje javnega naročanja določal, da morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji in predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Iz navedenega je razbrati, da morajo gospodarski subjekti, se pravi ponudniki na javnih naročilih svoje poslovanje voditi na način, da upoštevajo vse okoljske vidike in s svojim delovanjem pripomorejo k manjšemu obremenjevanju okolja. ZJN-3 je prav tako v 75. členu določil, da mora naročnik ponudnika, ki ne izpolnjuje teh zahtev, iz postopka javnega naročila izključiti.

Vlada sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba), ki natančneje ureja:

 • predmet javnega naročanja, za katerega je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov,
 • izjeme od zelenega javnega naročanja,
 • okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja,
 • način vključevanja okoljskih vidikov v javna naročila,
 • obveznost ministrstvom izdelavo primerov okoljskih zahtev in meril in
 • spremljanje zelenega javnega naročanja.

Uredba je prav tako sprejela natančnejšo opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, in opredelitev ciljev in pogojev na področju javnega naročanja čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz.

Uredba zeleno javno naročanje definira kot naročanje, pri katerem naročnik po ZJN-3 naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

Se pravi gre pri zelenem javnem naročanju za naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki so za okolje manj obremenjujoča.

Uredba določa, da je elemente zelenega javnega naročanja treba OBVEZNO upoštevati pri izvajanju javnih naročil na naslednjih področjih:

 • električna energija,
 • živila in gostinske storitve,
 • tekstilni izdelki,
 • pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,
 • elektronska pisarniška oprema,
 • televizorji,
 • hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 • pohištvo,
 • grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
 • sanitarne armature,
 • oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,
 • stenske plošče,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
 • vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,
 • pnevmatike,
 • električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 • cestna razsvetljava in prometna signalizacija,
 • čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
 • vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje,
 • stavbno pohištvo,
 • protihrupne cestne ograje.

Ne glede na zgoraj naveden seznam je potrebno pri oddaji naročila vedno upoštevati vidik energijske učinkovitosti tudi, ko se oddaja naročilo za naprave, ki trošijo električno energijo in jih ni na zgoraj navedenem seznamu.

Izjeme od zelenega javnega naročanja:

 • ko se izdelki naročajo v humanitarne namene;
  • živila in gostinske storitve,
  • tekstilni izdelki,
  • pisarniški papir in
  • higienski papirni izdelki,
 • za javna naročila blaga za blagovne rezerve, ko je treba zaradi varnostnih ali higienskih zahtev upoštevati drugačne standarde;
 • ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki je v primeru ugotovljene prekomerne hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini namenjeno zagotavljanju pasivne protihrupne zaščite;
 • za javna naročila oboroženih sil, kadar je javno naročilo blaga, storitve in gradnje z visoko energetsko učinkovitostjo v nasprotju z naravo in glavnim ciljem dejavnosti oboroženih sil, in
 • za javna naročila vojaške opreme, kakor je opredeljena v zakonu, ki opredeljuje javno naročanje na področju obrambe in varnosti.

Naročnik mora pri izvajanju javnih naročil upoštevati naslednje okoljske vidike:

 • energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov energije;
 • učinkovita in ponovna raba vode;
 • učinkovita raba virov;
 • preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti;
 • ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske dobe blaga in gradnje;
 • spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.

Doseganje ciljev je Uredba v nadaljevanju v 6. členu natančno uredila in ministrstvom in vladnim službam naložila pripravo meril oziroma smernic ali primerov, ki bodo naročnikom v pomoč pri izvajanju zelenih javnih naročil.  

Primeri zelenih javnih naročil, ki so jih pripravila ministrstva, so objavljena tukaj.

Evropska komisija je pripravila priročnik za zeleno javno naročanje, dostopen v angleškem jeziku, ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje.

Navedene smernice Evropske komisije in primeri javnih naročil, ki jih je pripravilo ministrstvo, so lahko naročnikom v pomoč pri pripravi zelenega javnega naročanja.

Poudariti je treba, da je potrebno tudi v primerih, ko šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice ali druge javne ustanove naročajo živila z evidenčnimi naročili, upoštevati Uredbo.

 Uredba ureja tudi načine, kako vključevati okoljske vidike v razpisne dokumentacije javnih naročil in na kakšen način doseči želene cilje Uredbe.

Naročnik javno naročilo že v samem naslovu ali opisu opiše tako, da je iz njegovega naziva razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago, storitev ali gradnja.

Naročnik v postopek javnega naročanja vključi okoljske vidike tako, da jih opredeli na enega ali več naslednjih načinov:

 • v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard,
 • kot razlog za izključitev iz a) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3,
 • kot pogoj za sodelovanje gospodarskega subjekta pri izvedbi javnega naročila,
 • kot merilo za oddajo javnega naročila v skladu s 85. členom ZJN-3,
 • kot posebno določilo pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo sklene z izbranim ponudnikom, v primeru okvirnega sporazuma pa z izbranimi ponudniki.

 Če potrebujete pomoč pri izvajanju javnih naročil, ali pa samo pri spremljanju le teh, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top