...

Javno naročanje

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje?

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje? Zeleno javno naročanje je zasledovanje okoljskih vidikov pri javnem naročanju. Skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) vlada določi, da naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevajo: socialne in etične ali okoljske vidike, način vključevanja teh vidikov v predmet naročila, tehnične specifikacije, pogoje za sodelovanje, […]

Javno naročanje: Kaj je zeleno javno naročanje? Read More »

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Kot smo pisali že v prispevku Naročila male vrednosti, je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe so neposredno uporabljive in

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Read More »

Naročila male vrednosti

Naročila male vrednosti Postopek naročila male vrednosti je postopek, ki ga zavezanci največkrat uporabijo. Postopek naročila male vrednosti je bil v letu 2022 uporabljen 3.677-krat, kar je predstavljalo 54,71 % vseh postopkov javnih naročil, izpeljanih po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ( Vir: Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2022, Ministrstvo

Naročila male vrednosti Read More »

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni?

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Evidenčna naročila so naročila, za katera se določbe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) ne uporablja. Gre za naročila, katerih mejne vrednosti brez vključenega DDV-ja so nižje od: 40.000,00 EUR za naročila blaga in storitev na splošnem področju, 80.000,00 EUR za naročila gradenj na

Kaj so evidenčna naročila in na kaj moramo biti pozorni? Read More »

Obvezne sestavine pogodbe

Obvezne sestavine pogodbe Pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja je potrebno upoštevati pravila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) ter posebna pravila, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK), Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV) ter ostalo področno zakonodajo glede na predmet pogodbe. Na portalu

Obvezne sestavine pogodbe Read More »

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Naročniki morajo pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) izvesti naslednje postopke javnega naročanja: odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave, postopek naročila male vrednosti. Na portalu vam nudimo

Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati Read More »

Kdo je zavezanec po ZJN-3

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ureja pravila in postopke po katerih naročniki naročajo blago in storitve za svoje poslovanje.  Javno naročilo je odplačni pravni posel, ki ga sklenejo en ali več naročnikov z enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitve. Zavezanci za izvajanje

Kdo je zavezanec po ZJN-3 Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.