...

ZJN-3: Tehnična specifikacija

Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila je ključnega pomena, saj z njo določimo predmet javnega naročila, oziroma opišemo predmet naročila, značaj, kakovosti, obliko, količino in tehnične zahteve, ki jih kot naročnik potrebujemo oziroma želimo, da bi jih predmet javnega naročila imel.

O javnih naročili smo na našem portalu, napisali kar nekaj prispevkov, kdo so zavezanci po ZJN-3, si lahko preberete tukaj, mejne vrednosti, od katerih naprej se uporablja ZJN-3, si lahko preberete tukaj. Ker so tehnične specifikacije, kot zgoraj našteti prispevki, izrednega pomena za postopek javnega naročila in ker naročnikom povzročajo kar precej preglavic, smo se odločili, da nekaj malega napišemo tudi o tem. Ostale prispevke na temo varstva osebnih podatkov, delovnega prava in tudi javnega naročanja, pa si lahko preberete tukaj.

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) v 3. členu določa, da mora javno naročanja temeljiti na načelih:

 • prostega pretoka blaga,
 • svobode ustanavljanja,
 • prostega pretoka storitev,
 • gospodarnosti,
 • učinkovitosti in uspešnosti,
 • zagotavljanja konkurence med ponudniki,
 • transparentnosti javnega naročanja,
 • enakopravne obravnave ponudnikov in
 • sorazmernosti.

Ravno iz navedenega mora biti naročnik previden, da tehnično specifikacijo pripravi na način, da, ne krši načela:

 • zagotavljanja konkurence med ponudniki in
 • enakopravne obravnave ponudnikov.

 Kar pomeni, da naročnik, tehničnih specifikacij ne sme pripravi na način, da bi preferiral enega samega ponudnika in s tem omejeval konkurenco na trgu.

 Na portalu vam nudimo celovito podporo pri izvedbi javnih in evidenčnih naročil, nudimo vam pravno svetovanja s področja javnega naročanja, pomagamo vam tudi pri pripravi internih pravilnikov.

Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila naj vsebuje:

 • opis predmeta naročila,
 • v primeru storitev, natančen opis, kaj vse mora izvajalec za naročnika narediti,
 • določitev načina izvajanja storitve,
 • določitev pričetka izvajanja storitve in določitev konca izvajanja storitve,
 • določitev odzivnega časa,
 • določitev obveznosti izvajalca in naročnika,
 • določiti roke …

Tehnične specifikacije so del razpisne dokumentacije objavljenega javnega naročila, v katero ni dopustno naknadno posegati, niti v delu, ko naročnik pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe, kar izhaja iz odločbe Državne revizijske komisije št. 018-014/2017. Naročnik lahko v teku javnega naročila tehnične specifikacije dopolni, spremeni, ali popravi, vendar pa po zaključku javnega naročila, naročnik ponudnika v pozivu k dopolnitvi ponudbe, ne sme pozvati k dopolnitvi ali spremembi tehničnih specifikacij, razen, če gre za očitne napake.

ZJN-3 tehnične specifikacije ureja v 23. točki prvega odstavka 2. člena v povezavi z 68. členom. ZJN-3 pojem tehnične specifikacije ureja v 23. točki prvega odstavka 2. člena, ki določa, da tehnične specifikacije« pomenijo:

 • v primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, ki jih vključuje zlasti dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za katero jo potrebuje naročnik, te značilnosti vključujejo ravni okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem in uporabo znakov, navodili za uporabnike ter proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe gradenj; te značilnosti vključujejo tudi pravila glede načrtov in izračuna stroškov, pogoje za preizkušanje, inšpekcijske preglede in pogoje za prevzem gradenj ter konstrukcijske metode ali tehnike in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko v zvezi z dokončanimi gradnjami in materiali ali deli, ki jih vključujejo, predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi;
 • v primeru javnih naročil blaga ali storitev specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti.

ZJN-3 je v drugem členu kar natančno opredelil vsebino tehničnih specifikacij, v primeru gradnje gre tukaj predvsem za dokumente predhodne faze, kot so idejna zasnova projekta, PZI in drugi dokumenti, v katerih so določeni vrsta gradnje, opis in potek gradnje ter značilnosti materiala, ki se bo med gradnjo vgradil. V primeru javnih naročil blaga ali storitev pa je potrebno v tehnični specifikaciji opisati predmet in vse zahteve naročnika.

Na portalu vam nudimo celovito podporo pri izvedbi javnih in evidenčnih naročil, nudimo vam pravno svetovanja s področja javnega naročanja, pomagamo vam tudi pri pripravi internih pravilnikov.

ZJN-3 določa tudi, da tehnične specifikacije določajo zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga, naročnik lahko v tehnični specifikaciji zahteva tudi prenos pravic intelektualne lastnine iz izvajalca na naročnika.

Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati konkurence v postopkih javnih naročil.

Tehnične specifikacije se lahko določijo na enega od naslednjih načinov:

 • v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj natančni, da lahko ponudnik opredeli predmet javnega naročila, naročnik pa odda javno naročilo,
 • s sklicevanjem na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, pri čemer se pri vsakem sklicevanju navede tudi »ali enakovredni«,
 • v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti iz prve alineje s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz prejšnje alineje kot podlago za domnevo skladnosti s temi zahtevami glede delovanja ali funkcionalnosti,
 • s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz druge alineje za nekatere značilnosti ter s sklicevanjem na zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti iz prve alineje za druge značilnosti.

Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni:

 • določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali
 • blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo.

Take navedbe so izjemoma dovoljene, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, te navedbe morajo vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.

Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi dokazati, da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

Na portalu vam nudimo celovito podporo pri izvedbi javnih in evidenčnih naročil, nudimo vam pravno svetovanja s področja javnega naročanja, pomagamo vam tudi pri pripravi internih pravilnikov.

ZJN-3 v 89. členu določa, da če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo, ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje:

 • cene brez DDV na enoto,
 • vrednosti postavke brez DDV,
 • skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena, in
 • tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.

Državna revizijska komisija je že v odločbi 018-014/2017 odločila, da je ponudbeno vsebino, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v skladu z omenjeno zakonsko določbo dopustno dopolnjevati ali popravljati zgolj v primeru dopolnitev ali popravkov očitnih napak, pa še to le ob predpostavki, da zaradi teh popravkov ali dopolnitev ni dejansko predlagana nova ponudba.

Ker predstavljajo dopolnitve ali popravki očitnih napak edino izjemo od splošne prepovedi dopolnjevanja ali popravljanja dela ponudbe, vezanega na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, je potrebno tako pri njihovi razlagi kot pri njihovi uporabi zavzeti restriktivni pristop.

Za dopustitev popravka ali dopolnitve ponudbe v delu tehnične specifikacije morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja:

 1. napaka, ki je nastala, mora biti očitna in
 2. popravek oziroma dopolnitev ponudbe ne sme povzročiti spremembe ponudbe na način, da bi bila zaradi tega dejansko predlagana nova ponudba.

Državna revizijska komisija je v isti odločbi »očitno napako« opredelila kot napako, ki jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, prima facie, kar pomeni, da jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa šele z dodatnim pojasnjevanjem posameznih okoliščin dejanskega stanja oziroma s preverjanjem pravilnosti le-tega

 Če potrebujete pomoč pri izvedbi javnih naročil, nas kontaktirajte, pomagali vam bomo.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top