...

Javna naročila: Drobljenje javnih naročil

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) v četrtem odstavku 24. člena določa, da naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti ZJN-3.

ZJN-3 nadalje določa, da naročnik ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi tega zakona, razen če je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.

Postopek javnega naročila se začne z aktom, navadno s sklepom o začetku postopka, po ocenjeni vrednosti javnega naročila, skladno s 66. členom ZJN-3.

Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil, kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter z morebitnimi nagradami ali izplačili kandidatom ali ponudnikom, ki jih določi naročnik.

V primeru, ko ima naročnik ločene organizacijske enote, se upošteva skupna ocenjena vrednost naročil vseh posameznih organizacijskih enot.

Kot določa ZJN-3, se postopek javnega naročila ne more začeti, dokler naročnik ne določi ocenjene vrednosti javnega naročila, ki pa mora vsebovati celoten plačljiv znesek brez DDV. ZJN-3 prav tako določa, da naročnik ne sme izbrati takšne metode za izračun ocenjene vrednosti, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti ZJN-3. Naročnik ocenjene vrednosti ne sme drobiti na način, da se izogne mejnim vrednostim iz 21. ali 22. člena ZJN-3.

 ZJN-3 v 24. členu določa metode ocenjevanja vrednosti javnega naročila za posamezne vrste javnega naročila.

 O mejnih vrednostih za objavo javnega naročila v uradnem listu EU smo pisali v prispevku »Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU«.

O mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3 pa smo pisali v prispevku »Javno naročanje: Kdaj se ZJN-3 ne uporablja (izjeme po ZJN-3)?« in v prispevku »Postopki po ZJN-3, kdaj jih je potrebno izpeljati«.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Kaj je drobljenje javnih naročil?

O drobljenju javnih naročil govorimo takrat, ko naročnik izvede več javnih naročil ali več evidenčnih naročil z namenom, da se izogne ali uporabi strožjega postopka po ZJN-3 ali pa z namenom izogniti se uporabi ZJN-3.

Naročnik uporabi takšno metodo ocenjevanja vrednosti javnega naročila, da doseže nižjo vrednost javnega naročila, kot jo določa ZJN-3 v 21. členu in namesto da bi izvedel transparenten postopek po ZJN-3, izvede evidenčno naročilo in se v celoti izogne uporabi ZJN-3. Predvsem je to evidentno pri izvajanju javnih naročil gradenj, ko naročniki izvedejo več javnih naročil gradenj, ko bi skladno z ZJN-3 morali izvesti enoten postopek javnega naročila.

 Ali pa v postopkih naročanja storitev oziroma blaga, ko naročnik ne upošteva vseh naročil, ki jih izvede v 12 mesecih in naročila odda ponudnikom z metodo povabila k oddaji ponudbe (evidenčno naročilo).

Lahko pa naročnik predmet javnega naročila ocenit tako, da vrednost javnega naročila ne preseže vrednosti, ki je meja za objavo javnega naročila v Uradnem listu EU in se s tem izogne strožjim in kompleksnejšim postopkom javnega naročanja po ZJN-3 in Direktivi 2014/24/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

ZJN-3 nadalje določa, da mora biti ocenjena vrednost veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo, ki se uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, če povabilo k sodelovanju ni predvideno pa, ko naročnik začne postopek javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov z gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom.

Način izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o javnem naročilu, ki jo vodi naročnik, navadno naročniki ocenjeno vrednost opredelijo v sklepu o začetku postopka javnega naročila.

ZJN-3 tudi določa, da se pri okvirnem sporazumu in dinamično nabavnem sistemu upošteva najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV vseh javnih naročil, predvidenih za celotno trajanje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.

Pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj se upoštevajo:

  • stroški gradnje,
  • skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje.

Nadalje ZJN-3 določa, da če se lahko zaradi predlagane izvedbe gradenj ali storitev ali zaradi predlagane pridobitve podobnega blaga javno naročilo odda v ločenih sklopih, se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh teh sklopov. Če je mejna vrednost enaka ali višja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3, se ZJN-3 uporablja za vse sklope.

ZJN-3 za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila za naročilo blaga ali storitev, ki se redno ponavlja, ali se bo predvidoma podaljšalo v določenem obdobju, določa:

  • da se pri ocenjeni vrednosti uporabijo skupne dejanske vrednosti zaporednih javnih naročil iste vrste, oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v proračunskem letu, upoštevaje spremembe količine ali vrednosti, ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu, ali
  • da se pri ocenjeni vrednosti uporabijo skupne ocenjene vrednosti zaporednih javnih naročil, oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi oziroma izvedbi ali v poslovnem letu, če je to daljše od 12 mesecev.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Za javno naročilo storitev se ocenjena vrednost naročila izračuna, kot sledi:

  • za zavarovalniške storitve na podlagi višine premije in drugih oblik plačil,
  • za bančne in druge finančne storitve na podlagi honorarjev, plačljivih provizij, obresti in drugih oblik plačil,
  • za idejne načrte na podlagi honorarjev, plačljivih provizij in drugih oblik plačil.

Za javno naročilo storitev, pri katerem skupna cena ni navedena, se ocenjena vrednost naročila izračuna:

  • za javna naročila, ki trajajo 48 ali manj mesecev, na podlagi skupne vrednosti za njegovo celotno trajanje,
  • za javno naročilo, za katero obdobja ni mogoče natančno določiti, ali javno naročilo za obdobje, daljše od 48 mesecev, na podlagi mesečne vrednosti, pomnožene z 48.

V primeru drobljenja javnih naročil preide do kršenja načela prostega pretoka blaga in storitev, ki ga določa Pogodba o delovanju EU.

Kakšna je sodna praksa na tem področju?

Že Sodišče ES je v sodbi C-574/10 – Komisija proti Nemčiji v sporni zadevi naročila arhitekturnih storitev, ki ga je oddal en sam naročnik, in se nanaša na celovit projekt prenove iste javne stavbe, katerega izvedba je bila zaradi proračunskih razlogov razdeljena na več stopenj. Med naročnikom in izbranim arhitekturnim birojem so bile sklenjene ločene pogodbe za posamezne izvedbene faze projekta, odločilo, da je vedno šlo za tipične arhitekturne storitve, ki so imele enako vsebino, in sicer zasnovo in načrtovanje del, ki jih je treba izvesti, ter nadzor nad njihovo izvedbo in izvedbo enotnega gradbenega projekta in da delitev takšnega naročila na več manjših naročil, očitno pomeni drobljenje javnih naročil z namenom izogibanja Direktive EU 2014/24.

 Vrhovno sodišče RS je v sodbi IV Ips 12/2023, v sporni zadevi oddaje javnega naročila za periodične (redno ponavljajoče se) storitve čiščenja prostorov v lasti občine. V letu 2019. Vrhovno sodišče je odločilo, da je področje javnega naročanja periodičnih storitev, je urejeno tako, da naročnika obvezuje, da že pred oddajo javnega naročila oceni njegovo predvideno („ocenjeno“) vrednost, saj lahko zavezanec šele na tej podlagi ugotavlja, ali je dosežena mejna vrednost iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. Naročnik lahko torej šele po opravljeni predhodni oceni vrednosti javnega naročila spozna, za katera javna naročila je treba uporabiti določbe ZJN-3 ter zanje izpelje, če je treba, ustrezen postopek po ZJN-3. Vse to pomeni, da so bili v konkretnem primeru zakonski znaki prekrška iz 2. točke prvega odstavka 111. člena ZJN-3 izpolnjeni že s podpisom prve naročilnice v januarju 2019, zato kasnejša sklenitev ustrezne pogodbe za storitve čiščenja po postopkih ZJN-3 ne more odpraviti protipravnega stanja, ki ga je obdolženec povzročil z oddajanjem naročilnic med januarjem in septembrom leta 2019.

Za zmotno naziranje je sodišče označilo tudi presojo sodišča druge stopnje, da je prvi odstavek 21. člena ZJN-3, kot je bil spremenjen z novelo ZJN-3B, za obdolženca milejši, ker naj nezakonito oddana javna naročila ne bi dosegala mejne vrednosti 20.000 evrov. Iz izreka prvostopenjske sodbe dovolj jasno izhaja, da je skupna ocenjena vrednost javnega naročila za storitve čiščenja, ki jo je moral obdolženec upoštevati pred oddajo vsakršnega naročila v letu 2019, znašala 41.993,03 evra, kar presega mejno vrednost po obeh različicah prvega odstavka 21. člena ZJN-3, zaradi česar bi bilo treba v postopku o prekršku uporabiti zakon, kot je veljal ob storitvi prekrška (2. člen ZP-1).

 Državna revizijska komisija v svojih letnih poročilih, že vrsto let ugotavlja, da je po številu izdanih odločb o prekršku, prekršek zaradi drobljenja javnih naročil, drugi najpogostejši prekršek, ki ga obravnava komisija.

 Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja javnega naročanja, za vas izpeljemo javno naročilo v celoti od začetka do konca, ter opravljamo ostale storitve, s katerimi vam olajšamo delo na področju javnega naročanja in skrbimo za skladnost vašega poslovanja z ZJN-3 in podrejenimi akti na tem področju.

Iz navedenih sodb je razvidno, da je potrebno javno naročilo oziroma predmet javnega naročila obravnavati kot funkcionalno celoto, predvsem je iz sodbe ES razbrati, da je predmet naročila, ne glede na njegov način financiranja, vedno potrebno upoštevati kot funkcionalno celoto in tej predpostavki pravilno oceniti vrednost javnega naročila in izbrati pravi postopek javnega naročila.

Iz sodbe Vrhovnega sodišča pa je razbrati, da je ocena vrednosti predmeta javnega naročila ključnega pomena za začetke in izbiro pravilnega postopka. Sama sodba se sicer ukvarja z vprašanjem, ali naj se v prekršku uporabi milejši zakon ali strožji, vendar pa je Vrhovno sodišče odločilo, da se v danem primeru uporabi strožji zakon, saj je bilo iz ocene vrednosti javnega naročila očitno, da bi moral naročnik uporabiti ZJN-3, ne glede na spremembo vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Kakšne so globe za prekršek?

 

Prekršek

Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000,00 €, ali pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba.

Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000,00 €, ali pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali velika gospodarska družba

Izbira načina določitve vrednosti javnega naročila na način, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporabi tega zakona (24. člen)

od 25.000,00 € do 100.000,00 €

od 12.500,00 € do 50.000,00 €

Oddaja javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka.

od 25.000,00 € do 100.000,00 €

od 12.500,00 € do 50.000,00 €

Z globo od 7.500,00 € do 30.000,00 € se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot naročnik stori zgoraj navedeni prekršek.

Z globo od 500,00 € do 2.000,00 € se za zgoraj naveden prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

Za zgoraj navedene prekrške se odgovorni osebi pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki je storila dejanje, ki se šteje za ta prekršek, lahko izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja ZJN-3 in zakonu, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, in sicer ta oseba tri leta ne sme voditi, odločati ali kakor koli drugače sodelovati v teh postopkih.

O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odloči sodišče.

Če potrebujete pravno pomoč s področja javnega naročanja, stopite v stik z nami.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top