...

Dopust in regres za letni dopust 2023

Dopust in regres za letni dopust v letu 2023

 

Koliko letnega dopusta pripada delavcu?

Delavcu poleg štirih tednov letnega dopusta pripadajo vsaj še trije dodatni dnevi letnega dopusta v primeru, če:

 • gre za starejšega delavca, to je delavec, ki je starejši od 55 let,
 • je delavec invalid,
 • ima delavec najmanj 60 odstotkov telesne okvare in
 • delavec varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Koriščenje letnega dopusta

Ker ZDR-1 določa samo minimalne pravice, ki jih mora delodajalec delavcu zagotavljati, se lahko delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi oziroma se lahko s kolektivno pogodbo dolžina letnega dopusta določi drugače, kot to določa ZDR-1, vendar ne v škodo delavca.

ZDR-1 določa tudi, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Delodajalec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta delavca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto.

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava, pomagamo vam izračunati odmero letnega dopusta skladno z ZDR-1 in vašo področno kolektivno pogodbo, če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte.

Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu predpisan kot delovni dan. Delodajalec mora delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v enem delu v trajanju najmanj dva tedna, preostali del letnega dopusta pa lahko delavec izrabi v več delih.

Delavec lahko neizrabljen letni dopust izrabi do 30. junija naslednjega leta, v primeru daljše bolniške odsotnosti ali porodniške odsotnosti ima delavec pravico letni dopust izrabiti do 31. decembra naslednja leta.

Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa, delavec lahko izrabi en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, pri čemer mora delodajalca o tem obvestiti vsaj tri dni prej.

Delavec, ki med letom sklene ali pa mu med letom preneha delovno razmerje pri delodajalcu, ima pravico do sorazmernega dela letnega dopusta v odmeri 1/12 za vsak dopolnjen mesec dela pri delodajalcu.

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelavo internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o določitvi letnega dopusta, pomagamo vam pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta, pri izračunu regresa, ter sestavo ostalih dokumentov oziroma pravnih aktov iz delovnega prava, pregledamo skladnost poslovanja s predpisi na vašem področju s področja delovnega prava, svetujemo pri zaposlitvenih postopkih in v postopkih prekinitve delovnega razmerja.

 Delodajalci morajo regres za letni dopust delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, najmanj v višini bruto minimalne plače.

Minimalni regres za letni dopust, ki ga morajo delavci v letu 2023 prejeti znaša: 1.203,36 EUR.

Regres za letni dopust za javni sektor, podjetja, skrajšan delovni čas

Zakon o dohodnini v 44. členu določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, kar pomeni, da vsak delavec v tem letu na svoj transakcijski račun prejme regres za letni dopust v minimalnem znesku 1.203,36 EUR, ne glede ali prihaja iz javnega ali zasebnega sektorja.

V primerih, ko ima delavec pravico do izrabe zgolj sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico tudi samo do regresa za letni dopust v sorazmernem znesku.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Preden delodajalec delavcu odmeri letni dopust in izplača regres za letni dopust, mora preučiti kolektivno pogodbo dejavnosti, ki ga zavezuje, saj sta lahko v kolektivni pogodbi odmera letnega dopusta in izplačilo regresa za letni dopust določena drugače kot ju določa ZDR-1. 

Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava, ali pa potrebujete samo pravno svetovanje s področja delovnega prava, nas kontaktirajte.

Najbolj brano: Nova pogodba o zaposlitvi za določen čas
Najbolj iskano: regres za letni dopust 2024

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Dva komentarja na:

  1. Pozdravljeni,

   Pri božičnici gre za izplačilo poslovne uspešnosti, ki delodajalca zavezuje ali s kolektivno pogodbo ali z internim aktom, ki ga je delodajalec sam sprejel. Pri izplačilu poslovne uspešnosti ali božičnice je treba določiti merila za pogoje za pridobitev in kriterije za izplačilo. Vsi pogoji in kriteriji morajo biti za vse delavce pri delodajalcu enaki. Ne glede na navedeno, pa to ne pomeni, da dejansko izplačila božičnice ne smejo biti različna.

   Lep pozdrav,
   Igor

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top