...

Evidence delovnega časa: 20. november skrajni rok!

Kot smo že maja pisali, je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Zakon je bil v Uradnem listu RS objavljen 5. 5. 2023, veljati je začel petnajsti dan po objavi (20. 5. 2023), uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi (20. 11. 2023). V prispevku: »Delovni čas: Novosti glede beleženja«, ki je objavljen na naši spletni strani, kjer si lahko preberete več o novostih, ki jih zakon prinaša. 

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava, nudimo vam pregled in pripravo pogodb o zaposlitvi, pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava. Za vašo družbo pripravimo vzorce pravilnikov, pogodb ter ostalih delovnopravnih dokumentov.  

 Evidence delovnega časa je moral delodajalec že do sedaj voditi, nov zakon pa mu nalaga, da mora svoje evidence dopolniti, in sicer z:

  • beleženje časa prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
  • beleženje izrabe in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
  • beleženje opravljenih ur v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
  • beleženje opravljenih ur v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
  • beleženje tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

 Delodajalec mora prav tako delavcu omogočiti vpogled v evidenco izrabe delovnega časa in ga do konca plačilnega dne seznani s stanjem ur iz evidence izrabe delovnega časa, za pretekli mesec.

 Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava, nudimo vam pregled in pripravo pogodb o zaposlitvi, pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava. Za vašo družbo pripravimo vzorce pravilnikov, pogodb ter ostalih delovnopravnih dokumentov.  

Zagrožene globe za prekrške v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa

Zakon prav tako za delodajalca in odgovorne osebe predvideva globe za prekrške v zvezi z vodenjem evidenc.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

 

Prekršek

Višina globe

DELODAJALEC

Višina globe

ODGOVORNA OSEBA

Delodajalec ne vodi, hrani ali posodablja evidenc iz 12. člena ZEPDSV (evidenc o zaposlenih delavcih, evidenc o stroških dela, evidenc o izrabi delovnega časa in evidenc o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu)

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke v evidencah

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec uporabi podatke iz evidenc za druge namene, kot jih določa ZEPDSV

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec ne predloži podatkov iz evidenc ZEPDSV v skladu s 14., 15., 17., 18., 19. in 21. členom ZEPDSV (pristojnemu organu Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije … )

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec delavca pisno ne obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec ne hrani evidence o izrabi delovnega časa ali dokumentacije, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki

od 1.500,00 € do 20.000,00 €

od 150,00 € do 2.000,00 €

Z globo od 300,00 € do 8.000,00 € se kaznuje manjši delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), če stori prekršek iz zgornje razpredelnice. 

Z globo od 150,00 € do 1.200,00 € se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz zgornje razpredelnice. 

Z globo od 150,00 € do 2.000,00 € se kaznuje odgovorna oseba v državnem organu ali v lokalni skupnosti, če stori prekršek iz zgornje razpredelnice. 

Z globo od 150,00 € do 2.000,00 € se kaznuje odgovorna oseba v državnem organu ali drugi organizaciji z javnim pooblastilom, ki za potrebe tega zakona ne zagotovi dostopa ali vpogleda v podatke iz evidenc, določenih v petem odstavku 4. člena ZEPDSV. 

Na portalu nudimo celotno podporo v delovnopravnih zadevah. Če potrebujete pomoč nas kontaktirajte.

Zagrožene globe za prekrške v zvezi z elektronskim načinom vodenja evidenc o izrabi delovnega časa

Zakon prav tako za delodajalca in odgovorne osebe predvideva globe za prekrške v zvezi z elektronskim načinom vodenja evidenc o izrabi delovnega časa.

Prekršek

Višina globe

DELODAJALEC

Višina globe

ODGOVORNA OSEBA

Delodajalec ne vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 19.a člena ZEPDSV (evidenco mora delodajalec začeti voditi tri (3) mesece od dneva pravnomočnosti globe in jo mora voditi dve (2) leti, če mu je bila globa izrečena zaradi prekrškov iz zgornje razpredelnice ali če mu je bila globa izrečena zato ker je naložil delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko dogovorjenega delovnega časa, ali ker je določil poln delovni čas daljši od 40 ur tedensko, ali ker je uvede oziroma odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju z ZDR-1, ali ker je odredi delo preko polnega delovnega časa delavcu, kateremu ga ne bi smel (146. člen ZDR-1), ali ker je razporedi delovni čas v nasprotju z ZDR-1, ali ker ne posreduje podatkov o nočnem delu delavcev v skladu z ZDR-1, ali ker ni zagotavljal posebnega varstva delavcev pri delu ponoči ali ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči, ali ker se ni pred uvedbo nočnega dela posvetoval s sindikatom, ali ker delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka – 217.a člen ZDR-1)

od 3.000,00 € do 20.000,00 €

od 300,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec se ne opredeli do predloga sindikata pri delodajalcu oziroma sveta delavcev ali delavskega zaupnika za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa v skladu s prvim in drugim odstavkom 19.b člena ZEPDSV

od 3.000,00 € do 20.000,00 €

od 300,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec ne obvesti Inšpektorata Republike Slovenije za delo o zavrnitvi predloga za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa v skladu z drugim odstavkom 19.b člena ZEPDSV

od 3.000,00 € do 20.000,00 €

od 300,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec ne začne voditi evidence v skladu s tretjim odstavkom 19.b člena ZEPDSV (v roku treh (3) mesecev od dneva poteka roka za opredelitev do sindikalnega predloga – po treh (3) mesecih in 30 dneh)

od 3.000,00 € do 20.000,00 €

od 300,00 € do 2.000,00 €

Delodajalec ne vodi evidence o izrabi delovnega časa elektronsko v skladu s tretjim odstavkom 19.a ali četrtim odstavkom 19.b člena ZEPDSV (naknadna sprememba podatka elektronske evidence iz 18. člena ZEPDSV mora vsebovati tudi razlog spremembe in čas vpisa spremembe)

od 3.000,00 € do 20.000,00 €

od 300,00 € do 2.000,00 €

Z globo od 1.500,00 € do 8.000,00 € se kaznuje manjši delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), če stori prekršek iz zgornje razpredelnice. 

Z globo od 300,00 € do 1.200,00 € se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz zgornje razpredelnice.

Če potrebujete pomoč pri svetovanju s področja delovnega prava, pri izvedbi delovnopravnih postopkov, pripravi pogodb in ostale dokumentacije, pripravi internih aktov, pomoči pri ureditvi skladnosti svojega poslovanja na zgoraj navedenem področju, nas kontaktirajte.

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top