...

Minimalna plača v letu 2024

Kot vsako leto, se letos zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, še toliko bolj sprašujejo, ali bo minimalna plača v letu 2024 višja ali ne? Višino minimalne plače določi minister za delo po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja.

Dne 13. 1. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 4, objavljen znesek minimalne plače za leto 2023, ki ga je minister za delo določil v znesku 1.203,36 € bruto na mesec.

V letu 2024 bo minimalna plača znašala 1.253,90 € bruto mesečno.

Kaj je minimalna plača?

Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o minimalni plači (v nadaljevanju ZMinP), ki določa, da ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom.

ZMinP v 2. členu nadalje določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

Iz minimalne plače so izvzeti vsi dodatki, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba:

  • dodatek za nadurno delo,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,
  • dodatek za delovno dobo.

Poleg dodatkov pa so iz minimalne plače izvzeti tudi:

  • del plače za delovno uspešnost,
  • plačilo za poslovno uspešnost,
  • povračila stroškov v zvezi z delom (povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo …),
  • regres za letni dopust
  • jubilejne nagrade in
  • odpravnina. 

Opozoriti pa je treba, da se iz minimalne plače ne izvzemajo dodatki, ki so dogovorjeni s podobo o zaposlitvi ali v splošnih aktih delodajalca, ki nimajo zakonske podlage ali podlage v kolektivni pogodbi.

 Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

Višina minimalne plače

Skladno s 3. členom ZMinP se minimalna plača določi v znesku, ki je med 20 % in 40 % višji od zneska minimalnih življenjskih stroškov.

Minimalna plača se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 %, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti, se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od 20 % zneska minimalnih življenjskih stroškov, vendar ne sme biti višji od seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 %, z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače..

Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje, ne glede na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, po tem datumu.

Znesek minimalne plače v letu 2024 znaša: 1.253,90 € bruto na mesec, 4,2 % več kot je znašala v letu 2023.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih, nudimo vam tudi revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

Dodatek do minimalne plače

Pri dodatku do minimalne plače se v javnosti pojavlja napačno prepričanje, da le-tega krije država, kar pa seveda ne drži. Dodatek do minimalne plače plačuje delodajalec in ne država, razen za javni sektor, kjer država krije tudi strošek dodatka do minimalne plače, saj država nastopa tudi v vlogi delodajalca.

Dodatek do minimalne plače prejemajo delavci, katerih plača po pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi ne dosega zakonsko določene minimalne plače po ZMinP.

Razliki med plačo, določeno v pogodbi o zaposlitvi, ki je nižja od plače, določene v ZMinP, se reče dodatek do minimalne plače.

Poudariti je treba dejstvo, da se delavcu vsi dodatki obračunajo od bruto plače, kar pomeni, da so delavci, ki imajo nižjo bruto plačo od minimalne plače, na slabšem, saj se njim dodatki obračunajo od bruto plače, določene v pogodbi o zaposlitvi, in ne od minimalne plače.

Globe za prekršek

Prekršek

Delodajalci, ki zaposlujejo več kot 10 delavcev

Manjši delodajalci, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev

Delodajalec delavcu ne izplača minimalne plače v skladu z ZMinP

Od 3.000,00 €

do 20.000,00 €

Od 1.500,00 €

do 8.000,00 €

Z globo od 1.000,00 € do 2.000,00 € se kaznuje odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz zgornje razpredelnice.

 Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top