...

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks

Pogodba o zaposlitvi: kaj mora vsebovati in kdaj skleniti aneks

Delovnopravna zakonodaja v Republiki Sloveniji ščiti šibkejšo stranko delovnopravnega razmerja. V ta namen Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) vsebuje odločbe, ki so kogentne narave in jih delodajalec in delavec ne moreta drugače določiti, kot so le-te določene v samem zakonu. Ene izmed takšnih določb so določbe o pogodbi o zaposlitvi.

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja delovnega prava tako za zasebni kot tudi za javni sektor

 ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, lahko pa se sklene tudi za določen čas, vendar samo v primerih kot jih določa zakon. S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se sklene delovno razmerje, z dnem nastopa del, pa se začnejo uresničevati pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja.

Pogodbo o zaposlitvi je potrebno skleniti v pisni obliki in z osebo, ki je dopolnila 15 let. Delodajalec mora pisni predlog pogodbe o zaposlitvi dati v predogled delavcu vsaj tri dni pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pričetkom dela.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi,
 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas tudi razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi in ostali dodatki oziroma plačila, določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • določila o dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca.

Na nekatere obvezne določbe v pogodbi o zaposlitvi se lahko delodajalec sklicuje na interne akte in mu jih ni potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec in delavec se v pogodbi o zaposlitvi glede splošnih določb o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank ne moreta dogovoriti v nasprotju z zakonom in kolektivno pogodbo. Takšne določbe so nične in se neposredno uporabljajo določbe zakona ali kolektivne pogodbe.

Glede obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev v državnih organih se uporablja Zakon o javnih uslužbencih in ne Zakon o delovnih razmerij.

Na portalu nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, izdelamo vam vse vzorce internih aktov, pogodb o zaposlitvi, obvestil o letnih dopustih ter pomagamo pri ostalih delovnopravnih pisanjih in vam nudimo revizijski pregled skladnosti poslovanja na področju delovnega prava.

 Kdaj morata delodajalec in delavec skleniti pogodbo o zaposlitvi in kdaj aneks k pogodbi o zaposlitvi?

 Delodajalec in delavec morata vedno skleniti pogodbo o zaposlitvi ko:

 • spreminjata naziva delovnega mesta oziroma vrsto dela, ki ga mora delavec opravljati,
 • spreminjata kraja opravljanja dela,
 • spreminjata časa, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
 • spreminjata razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
 • spreminjata določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • spreminjata določila o dolžini delovnega časa (ali gre za pogodbo za poln ali krajši delovni čas),
 • delodajalec delavcu odpoveduje pogodbo o zaposlitvi s ponudbo nove in
 • delodajalec in delavec podaljšujeta pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V ostalih primerih lahko delodajalec in delavec vedno skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi.

 Če potrebujete pomoč pri ureditvi skladnosti vašega poslovanja na področju delovnega prava ali če potrebujete pravno svetovanje s tega področja, nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top