...

Obvezne sestavine pogodbe

Obvezne sestavine pogodbe

Pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja je potrebno upoštevati pravila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) ter posebna pravila, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK), Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV) ter ostalo področno zakonodajo glede na predmet pogodbe.

Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja prava javnega naročanja tako za zasebni kot tudi za javni sektor.

 Obvezne sestavine pogodbe v postopku javnega naročanja so:

  • predmet pogodbe,
  • vrednost celotnega javnega naročila, če vrednosti ni mogoče določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila,
  • klavzula z razveznimi pogoji,
  • rok veljavnosti pogodbe,
  • protikorupcijska klavzula.

Pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki in s soglasjem volj obeh pogodbenih strank, kar izhaja že iz samega ZJN-3, in sicer iz določila, da mora biti vzorec pogodbe sestavni del razpisne dokumentacije in da se v bistvenem delu ne sme spreminjati.

Naročnik mora pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika pridobiti tudi izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

 Na portalu nudimo pravno svetovanje s področja prava javnega naročanja, nudimo vam storitev izvedbe javnega naročila po ZJN-3 ali svetovanje pri postopkih javnega naročanja ter svetovanje pri t. i. evidenčnih javnih naročilih, pregled razpisne dokumentacije, pogodb, lahko pa tudi sestavo razpisne dokumentacije.

 Naročnik je skladno ZJN-3 dolžan skrbeti za uresničevanje pogodbe in za spoštovanje razveznih pogojev in če obstajajo razlogi za razvezo pogodbe na te razloge izvajalca opozoriti in mu dati možnost da izvede popravljalne ukrepe, v primeru, da izvajalec popravljalnih ukrepov ne izvede mora naročnik pričeti s postopkom razveze pogodbe in ponovnim postopkom javnega naročila.

 Če potrebujete pomoč pri izvedbi javnih naročil ali samo svetovanje s področja javnega naročanja nas kontaktirajte.

Pravno svetovanje

Contact Form Demo

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top